ANUNȚ

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, organizează concurs pentru ocuparea   unui post de muncitor – Electrician în perioada 01 – 22 iulie 2015.

Pentru înscrierea la concursul din data de 22 iulie 2015, în vederea ocupării postului de muncitor – Electrician, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul in România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are varsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de înscriere la concurs   se depun la secretariatul Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu”Bârlad, str. Mihai Eminescu, nr. 1, luni –vineri, între orele 8,00-14,00.

Termen limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs :

15 iulie 2015, ora 12:00

Selecția dosarelor de concurs se va desfășura în ziua de 16   iulie 2015, rezultatele selecției dosarelor de concurs se vor afișa în data de 17 iulie 2015, ora 12,00, la sediul   unității.

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor în maximum o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor de către comisia de concurs.

 Probele de concurs vor consta în:

 • Proba practică
 • Interviul   – se va desfășura   la o dată ce va fi comunicată ulterior , în funcție de numărul candidaților.

DOSARELE DE INSCRIERE LA CONCURS VOR CONȚINE ÎN MOD OBLIGATORIU, CONFORM ART.6 DIN   H.G.NR. 286/2011, URMĂTOARELE DOCUMENTE:                                                       

 1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 4. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Documentele menționate mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Cerinţele postului:

 1. Studii generale/medii
 2. Certificate de calificare profesională

BIBLIOGRAFIA:

–     Reguli de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă;

–     Cartea instalatorului/electrician de Gh. Chiriţă şi C. Alexa – Editura Tehnică;

–     Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

–     Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilo;

–     Normativul I7/2011.

 TEMATICĂ:

–     Tipuri de instalaţii electrice;

–     Condiţii comune pentru alegerea şi montarea materialelor, aparatelor şi receptoarelor electrice;

–     Instalaţii electrice de prize şi iluminat normal

–     Materiale folosite în instalaţii electrice;

–     Aparate electrice.

 

 

 

 

DIRECTOR,

PROF. GHIORGHE PRICOP